เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

สถิติผู้เยี่ยมชม

136114
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
473
701
1341
132532
4936
19233
136114

Your IP: 18.205.176.39
2022-05-17 14:36

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

⇔ แสดงคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏฺิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
⇔ มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน          ตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไรเป็นต้น

  ⇒ คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
     » ขั้นตอนการเก็บภาษีบำรุงท้องที่
     » ขั้นตอนการขออนุมัติก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
     » ขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
     » ขั้นตอนการขออนุญาติจัดตั้งสถานที่จำหน่ายสินค้า
     » โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงาน ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ เรื่อง ปรับปรุงกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
     » ขั้นตอนการเก็บภาษีบำรุงท้องที่
     » ขั้นตอนการขออนุมัติก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
     » ขั้นตอนการช่วยเหลือสาธารณภัย
     » ขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ คู่มือการปฏิบัติงาทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ คู่มือการปฏิบัติงานของนักทรัพยากรบุคคล pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบลและอำเภอ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ คู่มือการบันทึกข้อมูลระบบ e-GP pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ คู่มือแนวทางการบริหารจัดการสถานสงเคราะห์สัตว์ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุ อปท. pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ คู่มือประชาชนให้ความรู้พลเมืองเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง "ชุดความรู้การเลือกตั้งท้องถิ่น" pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ คู่มือประชาชนสำหรับการรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และขอความเป็นธรรม pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ คู่มือการใช้งาน e-PlanNACC สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น pdf 300x300  ดาวน์โหลด
 ⇒ คู่มือการจัดทำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 pdf 300x300  ดาวน์โหลด

background khueanamlocal